Corabarnas Harley Mirason 
00941/97   HD fri A .AA fri
S DK INT UCH
Macis Kempe-Dansk 
S29490/91   H:A
 
 
Mira Coradatter 
30872/93   H:A A:A
Tricolor
 
 
NORD UCH NORDV-02
Catarina Carera Av Hiselfoss 
09391/99   HD friA. AA fr.
DKNFINNORDINTUCHEUV97KBH97VV
Sennetta's Sixten 
DK29013/95   H:A
 
 
Simiti's After Eight
07288/97   H:A A:A
Tricolor
 
 

Info om Knertens søsken finner du her:

Navn HD AA Bitt Tannfeil Gemytt Øyenfarge Halef. Tegning Utstilling.
Kieron A * Ok Nei Bra Mørke ok Ok Certx5
Kredo A * Ok Nei Bra Ok Ok  
Kvatro A C Ok Nei Bra Mørke litt høy Ok N-Such
Kim Novak A * Ok Nei Bra Mørke ok Ok 1 Auk
Kita A * Ok Nei Bra ok Ok
Kiwi Kannelli A * Ok Nei Bra Mørke ok Ok Certx